Zvyšování kompetencí klienta - ochrana práv

Cílem kurzu je objasnit účastníkům problematiku omezování základních lidských práv a svobod v procesu poskytování konkrétní sociální služby tak, aby v rámci své praxe uměli uvažovat v souvislostech.

Zvyšování kompetencí klienta - ochrana práv
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINY
 
čas
8
PSS SP 
 
 
 
 

Důraz je kladen na samostatné rozhodování klienta v závislosti na jeho nepříznivé sociální situaci a zvyšování kompetencí klienta v tomto rozhodování a vymezení odpovědnosti sociální služby v rámci tohoto rozhodování. Dalšími tématy kurzu jsou vymezení kvality sociální služby v souvislosti s omezováním základních lidských práv a svobod; svéprávnost, opatrovnictví a základní lidská práva; soukromí a důstojnost klientů sociálních služeb; práce s rizikem; předsudky a negativní hodnocení klientů sociálních služeb. Samostatným tématem kurzu je problematika možného střetu zájmů poskytovatele a uživatele služby a vazba tohoto střetu na možné porušování práv klientů.

Profil účastníka:

Účastník:

  • rozumí tomu, že je třeba kompetence klienta posilovat a podporovat
  • zná souvislosti problematiky uplatňování základních lidských práv a svobod
  • rozumí souvislosti mezi kvalitou poskytované sociální služby a uplatňováním práv klientů
  • umí v rámci konkrétní sociální služby rozeznat oblasti, kde by mohlo dojít k porušování práv klientů
  • zná souvislosti mezi uplatněním vlastní vůle klienta a odpovědností sociální služby
  • orientuje se v problematice svéprávnosti v souvislosti s možným rozhodováním klienta
  • rozumí pojmu „střet zájmů“