Trénink paměti

Kurz má přispět účastníkům s praxí v sociálních službách napříč cílovými skupinami k většímu pochopení klientů a jejich problémů s pamětí, pochopení umožní profesionálnější přístup, který je pak méně ovlivňován emocemi z nepochopení a nepřijetí.

Trénink paměti
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMPÉČE O ZAMĚSTNANCE
 
čas
8
PSS SP VP 
 
 
 
 

Kurz se nezabývá prací s konkrétní cílovou skupinou, ale předkládá základní informace a principy práce. Účastníci kurzu se v teoretické části srozumitelnou formou seznámí s některými důležitými poznatky týkajícími se fungování lidského mozku v souvislosti s pamětí. Dozví se rovněž, že možnosti našeho mozku související s pamětí jsou i u zcela zdravých lidí v některých situacích omezené. Část teoretického bloku bude věnována i skutečnému snížení paměťových schopností, a to především, ale nejen, v důsledku různých typů demencí, jiných nemocí či závislostí. V praktické části se účastníci naučí používat některé základní mnemotechniky a procvičí si tyto mnemotechniky na konkrétních příkladech z běžného osobního a pracovního života. Pochopí lépe nejen sami sebe, ale i své klienty. Do kurzu nejsou zakomponovány žádné testy typu znalostních kvízů.

 

Profil účastníka:

Ženy a muži v produktivním věku různé úrovně dosaženého vzdělání pracující v náročných podmínkách sociálních služeb.

Cílové kompetence:

- Pochopení základních principů fungování lidské paměti.

- Získání představy o vlastním typu vnímání a pamatování si.

- Osvojení si vybraných paměťových technik a jejich procvičení na konkrétních příkladech z běžného osobního a pracovního života, což umožní následnou aplikaci v dalších reálných situacích.

- Zlepšení komunikace s klienty jako výsledek lepšího pochopení mentálního stavu klientů a pochopení částečně i nevratných změn a omezení schopnosti zapamatování, myšlení a komunikace některých klientů.

- Posílení sociálních a komunikativních kompetencí ve vztahu ke kolegům. Tj. upevnění vztahů mezi účastníky (kolegy) prostřednictvím sdílení nápadů a společně nalézaných řešení. Růst ochoty spolupracovat, tj. nepřistupovat k řešení různých situací na pracovišti i mimo pracoviště pouze na základě individuálního vyhodnocení, nýbrž pokud lze, také na základě spolupráce s dalšími lidmi.

 

- Pozitivní posun v oblasti paměti a myšlení jako důsledek faktického nárůstu počtu synapsí v případě aktivnějšího zapojení do úloh řešených a procvičovaných během kurzu.